The Team

1. Ajay Talwar (AT)
2. Neelam Talwar (NT)
3. Raghu Kalra (RK)
4. Pankaj Sharma (PS)
5. Himanshu Rastogi (HR)
6. Nipun Thukral (NTh)
7. Anindiya Roy (AR)

Remote team
1. Vidur Prakash